Widewo

Bayray - Fahamandiyan
Lasal - Gaani - Dooni
Takanba - Lasal
Takanba - Taagandi
Lasal - Blues