Moofur

Bataga, ka hun Idiriisa M. Mayga doo

Ay armey nda ay woymey (Maali-izey kul g’ay goo). 

Ay ga tiiraa woo hantum war se ka war bayrandi kaŋ ir huru zaman ra kaŋ boro kul si bay cee kaŋ ga a ga kay. Zamanoo laala, gandaa kankam ir ga ; duu dandi, saariya danga. Woo se ir kaŋ cindi ga hima ka cere dii ka ir gandaa cin. Nda taka foo ? ir ma waafaku, ir manniya zaa, ir ma caw ir šenney ra. Zaman bay ka bisa kaŋ annasaarey sennoo n’i ga cawand’ir se. Alwaatoo din bisa, zama fondo taaga bangay ir se :

Boŋfeeray

Ay armey nd’ay woymey, ir ga hima k’ir boŋ bay jina, ir ma caw ka duu boŋfeeray aduɲɲaa misey ga. 
Nd’ir na anniya ka caw, sikka sii kala ir ma koyjine ir assanaawey fondawey ra. 

Cawoo nafaa, ir sintin ka dii a, zama hõo zaaroo boro booboo ga bara kaŋ mana huru lokkol amma i ga caw, i ga hantum, i ga kabu ngi senney ra. Bayraa kaŋ i duu a mo si dere abada. Ir mana tar ka tun, amma kayna-kayna nda ciraw ga nga fitoo cin.

Ay armey nd’ay woymey, boro mma dibi kaaru ga hala a ga duu bundu, saadin ir ma kay ir cewey ga za hõo kaŋ ir goo nda faabakaw hala ir ga kaa ka hin ka ir boŋ faaba, zama faaba kul si bisa woo kaŋ boro n’a tee nga boŋ se. 
Ba kaŋ se haray hẽeni si jirbi kaa moo ra kaŋ doon’a, ay ga baa senney wey ma tee ir kul se furkanja hal’ir ma duu ka hun kubaa ra kaŋ ra ir goo.

Ay ga bayrandi war se kaŋ citaabey nee : “ilmun rajuulun waladahu almuhalladu…” maanaa ti : bayray, aru no, izoo ti boro ma duumi a ga. Waatoo kaŋ ir kul boroyaŋ ti iri, saadin ir ma duumi bayraa din ga hala ir ma duu ka ir muraadey hanse.

Ay armey nd’ay woyney, filla ga faabu, amma tarkunday faabuyan ganji maabuunay no…
Ay ga war foo, ay ga war foo nda goy.

War ma maa, war ma yadda.

War armaa:
Idiriisa M. Mayga
Indaaki/Goši.