Tiirahugu

Zumandi tiira

Filla - Ženti - Yaasay - nda wallafi tiirawey

Bana
Haamidu Saydu Hanafiiyu
Bone manti doonay
Kadi Issa Mahamadou
Sanba Jom Erdi nda Boolo Oole - Fillakaa : Mahaman Tindirma
Hantumkaa: Yuusuf Haydara
Faraŋ Maka Boote
Yuussuf Haydara - Ibirahima Sango
Jine koy yaŋ (Jinekoyyan) / Progrès - Lanba 54 - Jiiri 1985 - Handu taacanta
Sigaaroo kaŋ ga selaŋ - Usuman Tandina - Gaawo, Mali.
Ay ne ha - Hamidou Seydou Hanafiou - Niamey-2004
Bintu nda Baaba zentey - Jamana - Bamako - 2006
Soŋay ciini yaasay - Proverbes songhay
Yuusuf Billo Mayga