Tiirahugu

Zumandi tiira

Manuels de lecture et écriture

Cawandikaw tiiira
Soŋay jiiri jinaa - Handaray 1
Saatakey: Yuusuf Billo Mayga - Mahammadu Baɲɲa Mayga - Abuubakarin Tuure
Soŋay jiiri jinaa - Handaray 2
Saatakey: Yuusuf Billo Mayga - Mahammadu Baɲɲa Mayga - Abuubakarin Tuure
Ma caw ma hantum 2 - Lokkoliizo tira
Caw ma hantum 2 - Lokkol-izoo tiiraa
Cawandikaa taaliloo - Guide de l'enseignant
Kalandiriye - Calendrier
SIL kondaa - Association SIL
Cawandikaa tiira - Jiiri jinaa
IPN - Mali
Faaba tiira - cawandikey se - Alkadar II - Jiiri hinzantoo
Cawandikaa tiira - Jiiri hinzantoo
IPN - Mali

Caw tiira
Bayray ka ni duura tonton - Adabba marayan - DNAFLA 1987
Bayray ka ni gaham baano gaabu - DNAFLA - Mali - 1989
Boŋfeeray caw - DNAFLA-UNICEF - Mali 1987
Caw CED jiiri 2ntoo - CNR-ENF 2003
CAW TIIRA 4 - MEN-CNE - Mali - 2004
CAW TIIRA 5 - MEN-CNE - Mali - 2004
CAW TIIRA 6 DNAFLA-IPN - 1999
Cawo nda hantumo nda laasaabo - Niizer - fevr1990
Songhay Caw handaray 3 - 2005
Songhay Read-Learn-Lead - Cawyan-Bayray-Juwal
Ir windilaa - DNAFLA -1989
Konday-izetaray fondawey - DNAFLA- 1987
Alfaritaray - DNAFLA-PAPF - 1997
Zankey caw citaabu
DNAFLA / UNICEF