Faune

baagiri

baagiri ceeyeri

baagiri cindi

balle

barawaldi

caw

caygiri bongiri

ceyyeeri

cindi

cindi toddiri

cuumaari

daace woole

daacoole

daake

daakiri nbuneeri

dakaye

dargiri baleeri

darje sole

deeley sinje

dumar sinje

howowey

howurobaaley

huney

huremey

huura wonge

jamalle

kureeri cindi

kureeri tasigandi

malle woole

naayime

nayame

nbuldi woldi

noldi

noore

noorowaaje

norimme

saaye

sayji-sinje

Seeku - Le photographe

sinje

suume

todde

todde bale

toddi woole

torkoyeka

waahe malle

waaje

waaje saaye

waldi bongiri

wallawaaye

wolle mange

wolley-wange

wonge

woohe

woole

wuule sinje

yere

baaga

baaga nbonga

baaga-nbuula

baagiri bibi

cella

cella ciray

ceyga(1)

ceyga(2)

ceyga(3)

ceygiri

daake

daake booha

daakiri

darga

darge nbuula

darge woola

dumaldi

ira

kuura (1)

kuura (2)

kuura(3)

kuura(4)

kuura(5)

kuura wula

nbaaga

nbonga

ndeela

panta

panta ciray (kuura)

panteeri

panteeri bibi

toddaa daarkiri

toddiri daakiri

baaga nbonga

baagiri

caajiri

caaju (1)

caaju (2)

daakiri

dumaldi

faralew

kobbu

kobbu nbiilaw (1)

kobbu nbiilaw (2)

nbaagu

ncurgu

ndaaku (1)

ndaaku (2)

ndeelu

saraleddi

saralew bibi

saralew ciray

toddiri daakiri

toddu

nbodiya (1)

nbodiya (2)

npura

nbana

cencaari

cirawbii

gorgaaru

gorgo woy

tolitoli

tolitoli aru

tolitoli woy

tonkono

barra (nzinci)

boolawura

daariya

dibar

duu

duu (bii)

hahari

hamsarra

hani

kanba ha koofu (goraamuwaa)

naanakaaray

nsofo

nzaway

saalunbela

šinban

taaliboŋboŋ

waši meedunba (farru)

waši meekuku (huura)